روان شناسی و مشاوره
 
انگیزش و انگیزه چیست؟

اصطلاح انگیزش یا Motivation را می توان به عنوان عامل نیرو دهنده ، هدایت کننده و نگهدارنده رفتار تعریف کرد. گیج و برلاینز در سال 1984 ، انگیزش را به موتور و فرمان اتومبیل تشبیه کرده اند. سیفرت در سال 1992 گفته است: انگیزش ، یک تمایل یا گرایش به عمل کردن به طریقی خاص است. انگیزه و انگیزش ، غالبا به صورت مترادف به کار می روند ، با این حال می توان انگیزه یا Motive را دقیق تر از انگیزش دانست به این صورت که انگیزش را عامل کلی مولد رفتار اما انگیزه را علت اختصاصی یک رفتار خاص به حساب آورد.

در تعریف دیگر ، اصطلاح انگیزش در اصل از ریشه لاتین Moveve مشتق شده است که به معنی تحریک است. روان شناسان بر سر تعریف انگیزش ، به موارد ذیل توافق دارند:

1- جهت رفتار: هدف یا هدف هایی که موجود زنده در تعقیب آن است.2- شدت رفتار: میزان کوشش یا تلاشی که برای رسیدن به هدف ، از موجود زنده سر می زند.3- پایداری رفتار: مدت زمانی که موجود زنده برای رسیدن به هدف ، صرف می کند.

تعریف انگیزش بر حسب فرایند یا فرایندهایی که به نحوی شروع شده و جهت یافته و سپس ادامه پیدا کرده و سرانجام برای رسیدن به زنجیره هدف گرایی رفتار ، متوقف شده ، قابل تبیین است. به طور کلی هر رفتاری که از انسان و حیوان سر می زند ، جهت یافته یا معطوف به هدف غایتی است و برای رسیدن به هدف طرح ریزی شده است.

و انگیزه بنابر تعریف عینی ، حالتی فرضی در موجود زنده است که برای تبیین انتخابها در رفتار معطوف به هدف آن به کار می رود. انگیزه بنابر تعریف ذهنی ، به صورت آرزو یا میل ، تجربه می شود.

انگیزه از نظر بنیادی ، هر آن چیزی است که موجود زنده را به حرکت وا میدارد و موجب جنبش آن می شود. روان شناسان ، کلیه عواملی را که موجود زنده و از جمله انسان را به فعالیتی وا میدارد و او را در یک جهت خاصی سوق می دهد ، انگیزه می نامند. انگیزه ، اولین عنصر تشکیل دهنده رفتار است. 


نوشته شده توسط علیرضا نصیرزاده(روان شناس) 89/6/20:: 6:1 عصر     |     () نظر
درباره
صفحه‌های دیگر
لینک‌های روزانه
لیست یادداشت‌ها
پیوندها
آرشیو یادداشت‌ها